Algemene voorwaarden

 • De 'van/voor'- aanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. U kunt een AH Bonuskaart gratis aanvragen in elke Albert Heijn-winkel.
 • Aan jongeren onder de 18 jaar verkopen wij geen alcoholische dranken. Nog geen 25 jaar? Laat je legitimatie zien!
 • Typefouten en wijzigingen voorbehouden.

Algemene voorwaarden

I. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2009.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: de natuurlijke of      rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en      producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Consument: de natuurlijke persoon die      niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst      op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in      het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op      afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de      overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken      voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op      afstand:      middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,      zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn      samengekomen;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de      consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de      consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op      afstand;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand      met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de      leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument      of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is      gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde      reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien u gebruik maakt van de Mijn ah-boodschappen.nl onderdelen of bij ons een bestelling doet in de Webwinkels, kiest u een emailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten van de Webwinkels. Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan, uw emailadres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen computer.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst      tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing      zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling,      aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van      het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor      communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek      voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan      het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de      totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument      te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument      voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen      op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen      voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin,      naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de      ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze      gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de      overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot      voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de      vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de      wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan      wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het      herroepingsrecht;
 • de informatie over bestaande      service na aankoop en garanties;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze      voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan      de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van      de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één      jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door de ondernemer tot      stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van      aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen      worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of      verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is      aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed      heeft;
 • voor losse kranten en      tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en      computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 • a. betreffende logies, vervoer,      restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde      datum of tijdens een bepaalde periode;
 • b. waarvan de levering met      uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de      bedenktijd is verstreken;
 • c. betreffende weddenschappen      en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 • deze het gevolg zijn van      wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de consument de bevoegdheid      heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging      ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd.

5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 16 - Branchegarantie

1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zal, met bekwame spoed, de verplichtingen van de ondernemer tegenover de consument, terzake van een aan hem door de Geschillencommissie Thuiswinkel opgelegd bindend advies, overnemen indien deze ondernemer zijn verplichtingen niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen. De overname door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie van verplichtingen van de ondernemer wordt opgeschort indien en voor zover dat bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan overeenkomstig het reglement van de Geschillencommissie ter toetsing aan de rechter is voorgelegd en vervalt door het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend heeft verklaard.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

Artikel 17 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel

1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren. Adres Nederlandse Thuiswinkel Organisatie: Postbus 7001, 6710 CB EDE.

II. AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van de AH-boodschappen webwinkel. In afwijking van artikel 3.1 van bovengenoemde algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, gelden de aanvullende algemene voorwaarden ook voor klanten, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Waar wij in het navolgende schrijven over 'de Webwinkels', geldt dit voor de AH-boodschappen.

Eventuele algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1. Privacy

De persoonsgegevens die u via onze websites en Webwinkel aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen, leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld.

Het opslaan van uw gegevens heeft voor u als klant het voordeel dat wij u bijvoorbeeld meteen aanbiedingen kunnen doen, gebaseerd op uw eigen voorkeur, zoals blijkt uit uw eerdere aankoopgegevens. Ook kunnen we bijhouden welke producten u eerder besteld heeft, zodat u sneller en gemakkelijker boodschappen bij onze webwinkels kunt doen. De bestanden van onze webwinkel kunnen ook worden gebruikt voor het maken van statistische en persoonlijke analyses, onder andere voor het maken van aanbiedingen en nieuwsbrieven.

Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.

Indien u bezwaar heeft tegen het ontvangen van (al dan niet) persoonlijke aanbiedingen kunt u dit aangeven bij 'Mijn Persoonlijke gegevens' op deze site. Indien u bezwaar heeft tegen het feit dat uw persoonsgegevens actief worden gebruikt in ons bestand, kunt u dit aangeven via het volgende mail adres info@ahgeraets.nl.

Naast het verwerken van persoonsgegevens via de websites of de Webwinkel, maken wij ook gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak ah-boodschappen.nl wordt bezocht; via welke links dat gebeurt et cetera. Hiervoor gebruiken we 'cookies'. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u ah.nl of de Webwinkels bezoekt. De gegevens die wij op die manier verkrijgen blijven anoniem.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en Webwinkels, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Albert Heijn Geraets B.V en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

 

3. Veiligheid en leeftijdsgrens

Indien u gebruik maakt van de Mijn ah-boodschappen.nl onderdelen of bij ons een bestelling doet in de Webwinkel, kiest u een emailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten van de Webwinkels. Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan, uw emailadres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen computer.

Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de websites virusvrij zijn, maar kunnen dat helaas niet garanderen.

Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich voor de Webwinkel inschrijven en bestellingen plaatsen via de website. Indien producten worden afgehaald, zal een van onze medewerkers om legitimatie vragen indien de bestelling alcoholhoudende of tabaksproducten of medicijnen bevat en twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan, is onze medewerker helaas genoodzaakt de bestelling te retourneren. In dit geval zullen de kosten van annulering, ten bedragen van 10,00 euro in rekening worden gebracht.

4. Prijzen, aanbiedingen en acties

De meeste AH Bonusaanbiedingen die op de website staan vermeld, zijn verkrijgbaar in alle Albert Heijn-winkels. Minder alledaagse aanbiedingen zijn in een aantal winkels verkrijgbaar vanaf dinsdag. Voor deze aanbiedingen geldt: Op=Op. De AH Bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart gedurende de aangegeven actieperiode.

Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.

Albert Heijn Geraets bv behoudt zich het recht voor actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen.

5. Informatie via de websites

De informatie op de websites wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de site(s) aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt via onze Klantenservice. De websites bevatten links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

6. Wijziging en overige toepasselijke voorwaarden

Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra u een nieuwe bestelling bij ons plaatst. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

7. Afhalen via AH-boodschappen.nl

Op dit moment is ah-boodschappen.nl in een beperkt aantal winkels beschikbaar.

Welke afhaaltermijnen en -tijdstippen voor uw bestelling via AH-boodschappen gelden, kunt u zien via de bestelschermen op de website. Wij streven ernaar deze afhaaltermijnen en -tijdstippen te halen, maar we kunnen de afhaalmomenten helaas niet garanderen. U kunt ons dus niet aanspreken op een te late levering.

Het minimale bestelbedrag  bedraagt 25,00 euro exclusief servicekosten en statiegeld.

8. Prijzen en servicekosten

De prijzen die op de website worden vermeld, kunnen enigszins afwijken van de prijzen in de winkel (bijvoorbeeld in het geval van aanbiedingen in de winkels). Voor alle producten geldt dat u de prijs betaalt die het artikel op het moment van afhalen van uw bestelling kost.

De aanbiedingen die op de site worden vermeld, gelden alleen voor bestellingen die binnen de periode waarvoor de aanbieding geldt worden afgehaald.

De hoeveelheden verse artikelen die afgehaald worden kunnen iets afwijken van de door u bestelde hoeveelheden. De werkelijke hoeveelheden worden in rekening gebracht en het resterende bedrag wordt contant retour gegeven bij het afhalen van uw bestelling.

Voor het afhalen van uw bestelling wordt een bijdrage in de servicekosten in rekening gebracht. De servicekosten worden op basis van het door u bestelde totaalbedrag weergegeven in uw bevestiging van de bestelling en op de factuur.

De boodschappen worden aangeleverd in plastic zakken of vouwkratten. Voor deze kratten betaalt u 4.00 euro statiegeld. Indien u geen gebruik meer wilt maken van de afhaalservice en de kratten wilt inleveren, dan kunt u deze inleveren bij de winkel van het boodschappen.

 

10. Betaling van bestellingen via AH-boodschappen.

U kunt via iDEAL betalen op de website.

11. Afhalen van uw bestelling

Wij verzoeken u op het overeengekomen afhaalmoment aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen. Onze medewerkers zullen u vragen voor ontvangst van de bestelling te tekenen.

Indien u op het overeengekomen afhaalmoment niet aanwezig bent, tracht de Klantenservice hierover contact met u op te nemen. Mocht het mogelijk zijn de bestelling op een later tijdstip binnen hetzelfde afhaalmoment nogmaals aan te bieden, dan worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht. Indien de bestelling niet wordt afgehaald, dan brengt AH Geraets 10.00 euro in rekening.

Het is niet mogelijk een bestelling via de website te annuleren nadat de bestelling door ons is bevestigd. Annulering kan dan nog wel door contact op te nemen met de Klantenservice. AH-boodschappen kan kosten in rekening brengen voor het annuleren van de bestelling. Bij annulering binnen 24 uur voor afhalen bedraagt deze vergoeding 10.00 euro. Wordt de bestelling meer dan 24 uur van tevoren geannuleerd, dan kan AH-boodschappen 3.00 euro in rekening brengen.

12. Retouren

Indien u binnen 14 werkdagen nadat uw bestelling is afgehaald er bepaalde producten bij nader inzien toch niet wilt hebben, kunt u deze aan ons retourneren. Hiertoe kunt u contact , waarna wij de desbetreffende artikelen zullen retour nemen, tenzij iets anders wordt afgesproken. In dat geval bent u de kosten voor deze terugname verschuldigd. In de regel is dit een bedrag van 5.00 euro. Dit zijn de werkelijke kosten voor het terugnemen van de producten.

Deze regeling geldt niet voor:

 • verse producten;
 • diepvries producten;
 • babyvoeding;
 • boeken, spelletjes, audio- en      video-opnamen indien de verzegeling hiervan door u is verbroken;
 • kranten en tijdschriften.

13. Klachtenprocedure

Indien u producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mogen worden, verzoeken wij u dit binnen 3 dagen na het afhalen van uw bestelling aan ons kenbaar te maken. Onze Klantenservice bereikbaar via e-mail (info@ah-boodschappen.nl). Onze Klantenservice zorgt ervoor dat uw klacht zo goed mogelijk wordt afgehandeld.

14. Overige

Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen om ons moverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.

                       

 

terug naar boven
Lijst (0)
Totaal €0,00
Let op! Prijzen worden getoond inclusief BTW en onder voorbehoud van mutaties

Je boodschappen lijstje nog niet compleet?

Log nu in of registreer je en wij zorgen dat deze de komende twee weken beschikbaar blijft.